هنرمند اين نمايشگاه
سیما شاهمرادی
 
اصفهان 1351
کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه هنر ...