هنرمندان اين نمايشگاه
فرشید شفیعی

 تهران 1347 | لیسانس گرافیک، دانشگاه آزاد ، تهران | فوق لیسانس انیمیشن ، دانشگاه هنر ، تهران

انفرادی : نگران نباش بوکوفسکی ، گالری هما ، تهران 1393 | مجموعه نقاشی ، گالری نگاه ، ...