هنرمندان اين نمايشگاه
ساله شریفی

 تهران 1368 | دیپلم هنرهای زیبای تهران 1385 | کاردانی نقاشی دانشگاه یزد 1388 | لیسانس گرافیک دانشکده هنر معماری تهران شرق1391

نمایش انفرادی:  گل؟ گل ، گالری هما ، تهران 139 ...