هنرمندان اين نمايشگاه
ارسیا مقدم

تهران 1351 | لیسانس ماشین های کشاورزی ، دانشگاه تهران 1375

نمایش انفرادی : شیر صورتی و مونالیزایش ، گالری هما ، تهران 1394 | از رده خارج شدگی ، گالری هما ، تهران 1393 | سانتیمانتال و ...