هنرمندان اين نمايشگاه
مهسا علیخانی

تهران 1360 | معماری، دانشگاه آزاد تهران جنوب 1377-1380 

نمایش انفرادی : سری دو ثانیه قبل وقوع ، گالری هما ، تهران 1394 | سری فامیل کیت ماس، گالری هما، تهران 1392