هنرمندان اين نمايشگاه
المیرا اصل

تبریز

انفرادی: در بیست و نه سالگی، گالری هما ، تهران 1395

 ...